Quick Links
 

Teaching Faculty

INcharge

Dr. Khalida Shaikh

Assistant Professor

Dr. Khalida Shaikh
Dr. Salma Farrukh Memon
Dr. Rubina Ahmadani

DEMONSTRATOR/LECTURER

Dr. Bibi Sarah
Dr. Fayaz Ahmed Memon
Dr. Suhail Ahmed Shaikh
Dr. Keenjhar Rani
Dr. Tazeen Shah
Dr. Hina Riaz
Dr. Urooj Bhatti
Dr. Nadeem Anwer
Dr. Saima Naz Shaikh