Quick Links
 

Teaching Faculty

Chairman

Prof. Sameen Afzal Junejo

Professors

Prof. Sameen Afzal Junejo
Prof. Ashok Kumar

Assisant Professors

Dr. Arshad Ali Lodhi
Dr. Mahtab Alam
Dr. Aurangzaib Shaikh
Dr. Faheemullah Sheikh
Dr. Munawar Ahmed
Dr. Mariya Nazish Memon

Senior Registrar

Dr. Noman Ahmed
Dr. Azfar Ahmed Mirza

CLINICAL PATHOLOGIST (Scientific Ophthalmic Reserach Laboratory)

Dr. Mahesh Kumar Lohana